فرمان دینامیک ولوو

سیستم سنتی فرمان

لرزش های چرخ را از طریق فرمان به راننده منتقل میشوند .

فرمان دینامیک ولوو

VDS دویست پیام  در ثانیه از سنسور کامیون دریافت میکند VDS به صورت اتوماتیک به حرکات ولرزش های فرمان واکنش نشان میدهد.

ناهمواری های سطح جاده توسطVDS  دفع شده و به فرمان و راننده منتقل نمیشوند  VDSچرخش در سرعت کم را آسان میسازد VDS حتی در دنده عقب نیز بصورت خودکار فرمان را متمرکز می کند VDS کنترل در سرعت های بالا و پایداری در چرخش ها را افزایش میدهد VDS همچنین اثرات باد های جانبی را تشخیص داده و دفع میکند VDS امنیت در جاده و راحتی راننده را افزایش خواهد داد

برای خرید لوازم برقی ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟