روان کننده ها وخنک کننده های اصل ولوو

روان کننده ها و خنک کننده های ولوو اختصاصا برای تجهیزات ساخت وساز ولوو تولید شده اند

روان کننده ها

 • تمامی روان کننده های ولوو تحت نظر مهندسین ولوو برای ماشینهای ولوو ساخته شده اند - آنهایکی ازاجزای اصلی حرکت اند.
 • استفاده از روان کننده های اصل ولوو عمرسرویس ماشین را افزایش می دهد.
 • استفاده از روان کننده های اصل ولوو مصرف سوخت راکاهش می دهد.
 • استفاده از روان کننده های اصل ولوو خرابی موتور راکاهش می دهد.

چرا از روان کننده های ولوو استفاده کنیم؟

روان کننده های ولوو استانداردهای موردنیاز برای تضمین اینکه ماشین بهترین عملکردخود را درطول عمرسرویس خود دارد را رعایت می کنند.

 • روغن های ولوو بازه های خالی شدن طولانی تری دارند

تعویض کمتر روغن یعنی صرفه جویی در زمان و هزینه

 • روغن های ولوو عمرموتورر ا افزایش می دهند

شاخصه های تمیزکاری بهبود یافته یعنی رسوب کمترپیستون که به خرابی کمترموتور منجرمی شود

 • گریس ولوو محافظت بهتری رابه همراه میآورد

عملکرد ممتازدرحوزه های محافظت ازخوردگی٬قابلیت پمپ دردمای پایین و عمرسرویس در دمای بالا

 • درصورت تعویض نکردن روغن ها به صورت منظم ولووی شما آسیب خواهد دید.

 

موتور روغنی دیزل ULTRA VDS-3

 • تعریف شده VDS-3

استاندارد  VDS-3 درطی تستهای شدید موتورهای ولوو توسعه یافته است. هم درکار و هم درمحیط آزمایشگاه.

استاندادروغن VDS-3 نیازهای بخصوص ولوو رابرآورده میکند ودارای کیفیت مطلوب طبق مشخصات موتور روغن دیزل اروپایی ACEA E7 است.

 • شاخصه های بهبودیافته تمیزکاری و روانکاری

موتور روغن دیزل ولوو Ultra شاخصه های خوبی برای تمیزکاری و روانکاری دارد به طوری که به افزایش عمرسرویس موتورکمک میکند. استفاده از روغن استاندارد شده توسط  VDS-3 رسوب پیستون را کاهش می یابد.

 • افزایش بازه های زمانی خالی شدن روغن

با استفاده ازفیلتر عمری ولوو٬بازه ی زمانی خالی شدن روغن موتور روغنی دیزل ولوو Ultra میتواند درمقایسه باVDS-2٬ دوبرابرشود.

 • مشخصات صنعتی و سازنده

-     SAE 15W-40
- ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ - Cummins CES 20078/7/6/5/2/1
- DD 7SE 270 (۴چرخه ضربه)

- Mack EO-M Plus
- MAN 3275
- MB 228.3/229.1
- MTU Type 1 (فقط میل لنگ رابازکنید) - Renault RLD

 • نیازمندیهای VDS-3 برای بازه زمانی خالی شدن روغن موتورهای ولوو DXFF پانصدساعته

D به عنوان دیزل ٬xx به عنوان حجم (سایزموتور) و F به عنوان محلول موتور به کاررفته است.

 •  فیلتراصل ولوو:
 • برای موتورهای D9-D16 : شماره قطعه عمری (تمام عمر) VOE21707133 و شماره قطعه فرعی VOE21707132.
 • برای موتورهای D4-D8: شماره قطعه VOE3831236
 • مقدارگوگرد سوخت: کمتراز۳۰۰۰ppm ، مقادیربیشترگوگرد بازه سرویس را کاهش می دهد.

روغن هیدرولیک سوپر

 • بالاترین استانداردها را رعایت میکند

بالاترین استانداردهای فیلتراسیون را رعایت میکند وبا اقتدار روغن های هیدرولیک ضد ساییدگی را از رده رقابت خارج میکند.

 • شاخص ویسکوزیته بالا

عملکرد بی دردسردرطیف گستردهی دمایی را ممکن میکند

 • مشخصات صنعتی و سازنده

 • - Denison HF-0
  - DIN 51524-Part3
  - ISO 11158 Type HV
  - Super Hydraulic Oil 46: Cincinnatti P-70 - Vickers I-286-S
  - Vickers M-2950-

مایع انتقال اتوماتیک AT102

 • مایع انتقال اتوماتیک AT102 ولوو یک مایع انتقال باعملکرد بسیار بالا است که حتی از آخرین شاخصه های صنعتی پیشی گرفته و استاندارد Volvo 97342 رارعایت میکند.
 • این مایع برای شما محافظت دربرابرفرسودگی دردماهای بالا٬حفاظت بهبود یافته دربرابرساییدگی و افزایش بازه زمانی خالی شدن روغن رابه ارمغان میآورد.

روغن سوپرترمز مرطوب گیربکس  WB102

 • عملکرد عالی درترمزهای مرطوب دریک طیف گسترده ی دمایی تحت تمام شرایط کاری
 • شاخصه های روانکاری بهبود یافته٬حفاظت دربرابرساییدگی وکاهش اصطکاک٬که باعث مصرف کمترسوخت میشود
 • بهره وری و بازه ی زمانی سرویس ماشین را افزایش میدهد
 • افزودنی ها ازصدا دادن ترمزها جلوگیری میکنند.
 • مشخصات صنعتی وسازنده روغن انتقال ولوو 97304

روغن انتقال سوپر

 • عملکرد بادوام بالا

مهندسی شده برای محورهای بادوام بالا ودرایوهای نهایی که درآنها فشارهای بیش ازحد و بارگیریهای ناگهانی مورد انتظارند. روغن انتقال سوپربرای استفاده درکاربردهای API GL-5 تعریف شده اند. روغن انتقال سوپرنیمه سنتزشده است وبرای استفاده درAPI GL-5 تعریف شده است .

 • شاخصه های صنعتی و سازنده

 • - SAE 80W-140 GL-5: API GL-5
 • - Scania STO 1:0

روغن دنده سوپر

 • روغن دنده سوپر ولوو 75W-80 GO102 به طوربخصوصی برای تجهیزات ساختمانی ولوو طراحی شده است و استاندارد. Volvo 97317 را رعایت میکند.
 • GO102 برای شما کاهش مصرف سوخت٬ افزایش عمر قطعات وکاهش بازه ی تخلیه روغن رابه ارمغان میآورد
 • استفاده ازروغن دنده سوپر ولوو 75W-80 GO102 درحامل های مفصلی میتواندبازه ی سرویس را از 2000 به 4000 هزارساعت٬ یعنی دوبرابر٬افزایش دهد

مدیریت بهینه روغن

 • مرتبا میزان روغن راچک کنید

سطوح پایین روغن یکی ازدلایل مکررخرابی قطعات هستند. سطح روغن را درموتور٬انتقال و سیستم هیدرولیک را دربازه های منظم چک کنید.

 • روغن و فیلتر را در زمان درست عوض کنید

زمانی که روغن به پایان عمرمصرفی خود نزدیک میشود٬ناخالصیها زیاد می شوند و باعث آسیب به موتور میشوند. درزمان تعویض روغن به صرفه است که همزمان فیلترروغن نیز عوض شود. این امرزمان بلااستفادگی را کاهش می دهد و به حفظ کیفیت روغن جدید کمک میکند. شاخصه های روغن جدید زمانی که فیلتر روغن قدیمی درحال استفاده باشد٬کاهش مییابد.

 • تمیزی را درهنگام پرکردن تمام روغن ها رعایت کنید

درهنگام پرکردن روغن٬حائزاهمیت است که نظافت رادر محیط کارتان رعایت کنید. خصوصا در اطراف سوراخ فیلتر. بسیاردقیق باشید چرا که بی احتیاطی درهنگام پرکردن یکی ازدلایل عمده ی افزایش ناخالصی درروغن هستندکه باعث ساییدگی٬فرسودگی٬خوردگی وخرابی می شوند.

 • ازکماندر روغن ولوو استفاده کنید

کماندرآنالیزروغن مصرف شده برای صاحب ماشین ابزاری عالی جهت برنامه ریزی برای رسیدگی است. این کارمنجربه کاهش زمان بلااستفادگی٬کاهش زمان عیب یابی و هزینه های کمتر عملکرد می شود. صاحب ماشین مستنداتی را از آنالیز دریافت میکندکه بها و کمک میکند که مناسب ترین زمان را جهت تعویض ماشین خود پیدا کنند.

خنک کننده ها

 •  ویژگیهای کلیدی
 • خنک کننده های بسیارتخصصی شده که به صورت انحصاری برای موتورهای ولوو تایید شده اند.
 • حفاظت بهینه دربرابرخوردگی و یخ زدگی - خصوصا درطیف آلیاژهای فلزی غیرسخت تا سبک.
 • ظرفیت انتقال گرمای استثنایی محافظت عالی ازموتور را به ارمغان میآورد.

چرا ازخنک کننده های ولوو استفاده کنیم؟

 • خنک کننده ی ولوو مناسب موتورهای ولوو هستند. زمانی که موتورهای ولوو تولید شدند٬درکنارموتورخنک کننده ها نیزتوسعه یافتند وهردو از یک دسته آزمون کیفی و بهینه سازی گذرکرده اند - این امر٬خنک کننده ها را به یکی ازبخشهای حیاتی موتور تبدیل کرده است
 • شما به شخص دیگری اجازه نخواهید داد تا به موتور ولوو شما آسیب برساند. پس چراخودتان باید اینکار را انجام دهید؟
 • استفاده از یک خنک کننده ی موتورنامرغوب به موتور ولووی شما آسیب خواهد رساند.
 • تنها ازخنک کننده های مناسب استفاده کنید:
 • استفاده ازخنک کننده ی اشتباه یا ترکیب خنک کننده ها بایکدیگر اسیب جدی به سیستم خنک کنندگی موتور وارد میکند که باعث:
 • فرسودگی
 • ایجادحفره
 • نشتی
 • رسوب
 • داغ کردن

می شوند. همینطورخنک کننده های مختلف نباید باهم ترکیب شوند.

 • نکته: خنک کننده ی ولوو VCS وخنک کننده ی ولوو ٬دو خنک کننده ی کاملامتفاوت اند که انواع کاملامتفاوتی از بازدارنده ها را درخود دارند. آنها هیچگاه نبایدباهم ترکیب شوند!
 • فیلترهای خنک کننده نیزدارای بازدارنده اند. هیچوقت یک فیلترخنک کننده رابا یک خنک کننده ی ولوو VCS استفاده نکنید.
 • تنها ازخنک کننده ی همرنگی که از ابتدا درموتور ولووتان وجود داشته برای پرکردن مجدد استفاده کنید

 • خنک کننده ی سبز: خنک کننده ی ولوو
 • خنک کننده ی زرد: خنک کننده ی ولوو VCS
 • ماشینهایی که ازخنک کننده ی ولوو VCS استفاده میکنند دارای یک برچسب برروی محفظه انبساط خود هستند.

 • اطلاعات ترکیب کردن

 • خنک کننده های تغلیظ شده همیشه باید با آب دیونیزه شده استفاده شوند و هیچوقت نبایدبه طورغلیظ مصرف شوند.

 • خنک کننده های ترکیب شده ی آماده هیچگاه نباید رقیق شوند
 • ترکیب آماده ی خنک کننده ی ولوو: حفاظت ضدیخ در-35درجه سانتیگراد
 •    ترکیب آماده ی خنک کننده ی ولوو VCS: حفاظت ضدیخ در-25 درجه سانتیگراد

برای خرید قطعات یدکی ولوو کلیک کنید

برای خرید روغن موتور ولوو کلیک کنید

دیدگاه شما چیست؟